Κατόπιν απόφασης του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου ο Παναγιώτης Κουκούλης ορίστηκε ως  τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: “Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ” όπως προβλέπεται στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Αναπληρωτής του Παναγιώτη Κουκούλη ορίστηκε ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ο Νικός Βλαστός με Αριθμό αποφ. 147/2019