Στο «Σύμβολο της Πίστης» ομολογούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο συνδυάζεται, εκπορεύεται εκ του Πατρός δια (μέσω) του Υιού. 

«….Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν….»

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Η Αγία Τριάδα αποτελεί τέλεια κοινωνία-ενότητα των Τριών Υποστάσεων-Προσώπων (Πατήρ-Υιός, Λόγος, Μεσσίας, Χριστός-Άγιο Πνεύμα –Παράκλητος) ισότιμων, το καθένα από τα οποία είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.

Χαρακτηριστικό των τριών Υποστάσεων είναι η Αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή το ότι ταυτόχρονα η κάθε υπόσταση εμπεριέχεται στην άλλη κι αυτό γίνεται ως εξής.  Ο Πατήρ γεννά διαρκώς και παντοτινά τον Υιό και εκπορεύει μέσω του Υιού το Άγιο Πνεύμα.

Ευάγγελος Αποστολίδης

Θεολόγος Οικονομολόγος

Καθηγητής Μ.Ε