Δημοσιεύτηκε σήμερα η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου σχετικά με τη μείωση μισθώματος κατά 30% , γιατην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020, σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ακίνητα του Δήμου Αίγινας.

Η εισήγηση του θέματος στα μέλη του Δ.Σ. είχε ο Δήμαρχος  Γιάννης Ζορμπάς αναφέροντας ότι εισηγείται: “Την έγκριση μείωσης του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο Αίγινας οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψιν την εκάστοτε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία θα προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων. Η εν λόγω μείωση προτείνεται να ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 30% επί του συνολικού μισθώματος”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με 16 θετικές ψήφους ότι:
  1. Εγκρίνει την απαλλαγή των πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεων, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα, από την υποχρέωση καταβολής του 30%
    του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 1225/07.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4469/09.10.2020).
  2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημοτικών Προσόδων του Δήμου σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.