Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΔήμος Αίγινας : Αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο...

Δήμος Αίγινας : Αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αίγινας

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με Κωδικό Α/Α ΟΠΣ 2348 και Αρ. Πρωτ. 2351/17.07.2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με τίτλο «Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών», όπως ισχύει.
 2. Τον από Μαΐου 2023 Επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3107/04.10.2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενες Δομές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας» και με κωδικό ΟΠΣ 6002441 στο Ε.Π. «Αττική 2021-2027».

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Συνεχιζόμενες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο), όπως περιγράφονται στη συνέχεια:

 

Α/ΑΔομή Παροχής Βασικών ΑγαθώνΩφελούμενοιΑριθμός ΩφελούμενωνΔιάρκεια Υλοποίησης της Πράξης
1Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενουςΆτομα/ Νοικοκυριά που διαμένουν στο Συμπράττοντα Δήμο (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, κλπ.) καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες διεθνούς προστασίας.Τουλάχιστον 100 οικογένειες κάθε μήνα01/10/2023-31/12/2025
2Κοινωνικό Φαρμακείο: Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα.
Τουλάχιστον 100 ωφελούμενοι κάθε μήνα

 

 

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να είναι Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Παρέμβασης

2) Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:

 • Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ Απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα)
 • Δικαιούχοι / Αιτούντες διεθνούς προστασίας

 

 

Οικονομική Κατάσταση-Εισόδημα (ορια φτωχειασ)
Κατώφλι φτώχειας ανά άτομο: 5.712,00,00€ ετησίως

Κατώφλι φτώχειας ανά νοικοκυριό: βλ. τον κατωτέρω υπολογισμό

Κατηγορίες ατόμωνΣυντελεστής στάθμισης
1ος ενήλικας1 (5.712,00,00€)
2ος ενήλικας0,5 (2.856,00€)
Μέλη/Παιδιά 14 ετών και άνω0,5/ άτομο (2.856,00€/ άτομο)
Μέλη/ Παιδιά 14 ετών και κάτω0,3/ άτομο (1.713,50€/ άτομο)
Π.χ. Το εισόδημα ενός νοικοκυριού με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των: (5.712,00€+2.856,00€+(2*1.713,50€)=11.995,00€

 

 

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:

α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.

β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.

 1. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους
 2. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ (μόνο για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο).

 

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής:

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δύνανται να απευθύνονται στη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τις 06/12/2023 έως και τις 20/12/2023, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:30 π.μ.-14:00 μ.μ, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

 

 

Για πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες :

 

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 180 10, τηλ: 22970-26982,

e-mail: [email protected]

 

 • Κοινωνικό Φαρμακείο : Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ. 180 10, τηλ: 22970-28467,

e-mail: [email protected]

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments