ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÇÓ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÇÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ (ICON PRESS / ÃÏÕËÉÅËÌÏÓ ÁÍÔÙÍÉÏÕ)

Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αίγιναs

O Πρόεδροs και τα μέλη της

Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέαs Δημοκρατίαs Αίγιναs

σαs προσκαλούν

να τιμήσετε με την παρουσία σαs την εκδήλωση κοπής τηs

Πρωτοχρονιάτικηs πίταs που θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00

Στο ξενοδοχείο ΔΑΝΑΗ στην Αίγινα.