Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΔήμος Αίγινας : Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ...

Δήμος Αίγινας : Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ του Δήμου

Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ του Δήμου Αίγινας

 

Ο Δήμος Αίγινας, με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1477/3-2-2022 σύμβαση, προχωρεί στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ».

Με την κατάρτιση του ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνηση αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, τον συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με αυτή την έννοια, το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με: τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλης.

Η δημιουργία ΣΒΑΚ είναι μια μακροχρόνια, κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει:

 • την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
 • την ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
 • την προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
 • την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 • την αύξηση του ποσοστού χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • την αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,
 • την μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων
 • τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις με έμφαση στα ζητήματα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
 • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κλπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
 • την ενίσχυση συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

Το Δίκτυο Φορέων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, το οποίο καλείται να:

 1. παρέχει στοιχεία και δεδομένα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης,
 2. συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης του ΣΒΑΚ,
 3. υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ, υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφεί ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών του δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων.

Με την παρούσα, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. β του Ν. 4784/16.03.2021, προς όλα τα σωματεία, τις αστικές εταιρείες, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους και τις οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω Νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Αίγινας με απόφασή τους στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023.

Μπορείτε να δείτε το Σύμφωνο Συμμετοχής το οποίο αποστέλλεται συνημμένα με το παρόν έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Γραφείο Δημάρχου και την κα Ρούλα Σαράντου (τηλέφωνο 22973 20013, email: [email protected]).

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Αίγινας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.aegina.gr/svak/.

 

Το Σύμφωνο συμμετοχής

3.2.1           Σύμφωνο συμμετοχής

Το σύμφωνο συμμετοχής καταρτίζεται με ευθύνη του Δήμου Αίγινας σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, στη φάση της προετοιμασίας, εντός προθεσμίας που θα οριστεί από τον Δήμο. Τροποποιήσεις ως προς τη σύνθεση του δικτύου φορέων λαμβάνουν χώρα έως το πέρας της ολοκλήρωσης του σταδίου 3 της φάσης Β’ του ΣΒΑΚ (ήτοι την Ανάπτυξη και προσδιορισμό Κοινού Οράματος, Προτεραιοτήτων και στόχων). Τα εμπλεκόμενα μέρη του δικτύου φορέων υποβάλλουν απόψεις για το στάδιο του κύκλου ΣΒΑΚ κατά το οποίο εγγράφονται στο δίκτυο φορέων και για τα επόμενα στάδια αυτού.

Στο σύμφωνο συμμετοχής προβλέπονται η δυνατότητα προσχώρησης νέων ή αποχώρησης εγγεγραμμένων εμπλεκόμενων μερών στο δίκτυο φορέων και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας που θα έχει ορίσει ο Δήμος Αίγινας αναφορικά με την πρόσκληση για συνεργασία στο δίκτυο και εφόσον το σύμφωνο συμμετοχής δεν έχει συνυπογραφεί από κανέναν ενδιαφερόμενο, ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει το ΣΒΑΚ χωρίς τη συγκρότηση του δικτύου φορέων. Τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να συμμετέχουν στην κατάρτιση του ΣΒΑΚ μέσω των διαβουλεύσεων κατά την φάση ανάπτυξης. Αναφορικά με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιθυμητό αλλά και αναγκαίο είναι να περιλαμβάνονται υπηρεσίες/φορείς ή/και πάροχοι μεταφορικού έργου (φορείς συγκοινωνιακού έργου, ταξί, κλπ.), ομάδες που λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις, οργανώσεις δικυκλιστών, εμπορικοί σύλλογοι, ενώσεις ποδηλατιστών/πεζών, ομάδες ΑμΕΑ ή/και ΑΜΚ, περιβαλλοντικές ομάδες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, κ.λ.π. Η ευρεία συμμετοχή των παραπάνω αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση και υιοθέτηση του ΣΒΑΚ και δύναται να επιτευχθεί με συνεχή ενημέρωση (μέσω παρουσιάσεων ή/και διαδραστικού υλικού) για το Σχέδιο Δράσης από το Δήμο.

Ενδεικτικά, ως προτεινόμενο δίκτυο φορέων αναφέρεται:

 • Πρόεδροι Δημοτικών / τοπικών Κοινοτήτων
 • Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νήσων
 • ΚΤΕΛ Αίγινας
 • Πάροχοι κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης ή/και ενοικιαζόμενων οχημάτων
 • Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας
 • Πυροσβεστικό Σώμα
 • Εξωραϊστικοί πολιτιστικοί ή / και Περιβαλλοντικοί σύλλογοι Αίγινας
 • Σύλλογος ενεργών πολιτών Αίγινας
 • Σχολικές Επιτροπές
 • Εμπορικός Σύλλογος Δήμου ή/και Επαγγελματικές ενώσεις
 • Ένωση ξενοδόχων Αίγινας & Σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων
 • Λοιπές επαγγελματικές ενώσεις, κ.α.

 

 

 

 

Παρατίθεται χαρακτηριστικό υπόδειγμα πρόσκλησης για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων μέσω της ιστοσελίδας:

Εικόνα 2: Ενδεικτική απεικόνιση πρόσκλησης για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων του ΣΒΑΚ Γλυφάδας (Πηγή: https://www.glyfada.gr/svak/)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments