Επιστρέφει στους χώρους του Κυβερνείου το αρχειακό υλικό της Αίγινας, καθώς και ο εξοπλισμός, σύμφωνα με απόφαση της σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και του αναδόχου του έργου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του Κυβερνείου το υλικό περέμενε στο  σχολείο του Βαθέος.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συσκευασία, όπου απαιτείται, και την μεταφορά όλου του αρχειακού υλικού και του εξοπλισμού των Γενικών Αρχείων του Κράτους, από τους υπόγειους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Βαθέος, σε χώρους του Κυβερνείου της Αίγινας, καθ΄υπόδειξη  των εκπροσώπων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για τη διαδικασία της μεταφοράς,  η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για τη παρακολούθηση της σύμβασης.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Ιστορικό Αρχείο της Αίγινας είχε μεταφερθεί, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, τον Ιούλιο του 2013 στο δημοτικό σχολείο του Βαθέος.