Δημοσιέυθηκε η 3η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του Υποθαλάσσιου Αγωγού σύνδεσης της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ.

Η Αντιπεριφερειάρχης  Νήσων Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης , ο Παναγιώτης Χατζηπέρος, τέως αντιπεριφερειάρχης, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και ως τακτικό μέλος ο Παναγιώτης Κουκούλης δημοτικός σύμβουλος .

Σύμφωνα με την απόφαση

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
1. 
Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη Βασιλική, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.
2. 
Χατζηπέρο Παναγιώτη, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3. 
Χαλά Σοφία, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής. Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος.
4. 
Μίσκα Μαρία, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
5. 
Κουκούλη Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.

Αναπληρώτριες/αναπληρωτές τους:
1. Κοσμίδου Ευρώπη, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωτή πρόεδρο.
2. 
Κατσικάρη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. 
Κυριακόπουλο Δημήτριο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. 
Ψιλοβασιλόπουλο Αναστάσιο, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
5. 
Βλαστό Νικόλαο, υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση. Χρέη Γραμματειακής υποστήριξης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και τήρησης πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 18/5/2015 προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.