Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΚατακυρώθηκε ο διαγωνισμός "Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην...

Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός “Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα” – Έργα και στο Ναό του Απόλλωνα “Κολώνα”

Προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικά έργα που αφορούν τον ναό της Αφαίας και το Ναό του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας στην Αίγινα. 

Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός “Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα”.
Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, που δημοσιεύθηκε στις 9 Αυγούστου 2023 και υπογράφει ο  Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ. Γεώργιος Διδασκάλου, αποφασίζονται τα ακόλουθα:

 

Α) Την αποδοχή του, υπ’ αριθ. 3/07-08-2023, Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για το διαγωνισμό του έργου  “Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα” στο πλαίσιο της δράσης  “Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5101683 και α/α: 199561 στο ΕΣΗΔΗΣ.
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου Α “Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναού Αφαίας στην Αίγινα”, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5101683, στον Οικονομικό Φορέα «ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται στο ποσό του 1.197.635,40 € (ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών) χωρίς ΦΠΑ.
Γ) Εξουσιοδοτείται ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΑΑΜ για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.

 

Ανατέθηκε η “Μελέτη αποκατάστασης κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού του ναού της Αφαίας στην Αίγινα”.
Με την απόφαση ανάθεσης «Μελέτης αποκατάστασης κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού του ναού της Αφαίας στην Αίγινα», αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πειραιώς & Νήσων, που δημοσιεύθηκε στις 10/08/2023, προβλέπεται η μελέτη σκοπιμότητας συνολικής δαπάνης έως το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (10.540,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από τις χρηματοδοτήσεις του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023 από Εθνικούς Πόρους.

Ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής και στατικής του στεγάστρου φύλαξης αρχιτεκτονικών μελών στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα.

 

Απόφαση ανάθεσης δημοσιεύθηκε στις 10/08/2023 και αφορά στην  «Εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής και στατικής του στεγάστρου φύλαξης αρχιτεκτονικών μελών στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα», αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πειραιώς & Νήσων, (CPV: 79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας), του έργου 2022ΝΑ514000115150359 (ΝΑ 514 ΠΔΕ 2023)», συνολικής δαπάνης έως το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (14.570,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023 από Εθνικούς Πόρους ΝΑ 514 σε βάρος του Έργου 2022ΝΑ514000115150359 – «Εργασίες για τη μέριμνα, διαμόρφωση, ευπρεπισμό και καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων».

 

Ανατέθηκε η μελέτη μέτρων στερέωσης του μοναδικού κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Αίγινας.
Σύμφωνα με αυτήν ανατέθηκε η μελέτη μέτρων στερέωσης του μοναδικού κίονα του ναού του Απόλλωνα στον  αρχαιολογικό χώρο Κολώνας Αίγινας», αρμοδιότητας της ΕΦΑ Πειραιώς & Νήσων, (CPV: 79314000- 8 Μελέτη σκοπιμότητας), του έργου 20232022ΝΑ514000385150321 (ΝΑ 514 ΠΔΕ 2023)», συνολικής δαπάνης έως το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα (14.260,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023 από Εθνικούς Πόρους ΝΑ 514 σε βάρος του Έργου 2022ΝΑ514000385150321 «Επείγουσες Στερεωτικές και Αναστηλωτικές Εργασίες».
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments