Κονδύλι ύψους 560.000 ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής  για τον καθαρισμό ρεμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων.

Η χρηματοδότηση αφορά την δεύτερη εργολαβία του έργου “Καθαρισμός ρεμάτων και την άμεση επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν  εκτάκτες ανάγκες εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 585 και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Ο φορέας υλοποίησης και τελικός Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής. Υπόλογος διαχειριστής έχει οριστεί το Π.Τ.Α. Περιφέρειας Αττικής