Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΚΥΑ για την επιχορήγηση σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που...

ΚΥΑ για την επιχορήγηση σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες – Έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 οι αιτήσεις

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα. 
Η απόφαση είναι η ακόλουθη:
Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β΄5404), ως εξής:
1. Στο άρθρο 2 η παρ.1 αντικαθίσταται, οι περ. ε και στ της παρ.2 αντικαθίστανται και προστίθεται νέα περ. ζ στην παρ.2 και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
 «Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην υποπερ. ββ της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. βα της περ. β του άρθρου 3 του ν.4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:
α) λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ),
δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,
ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια ή στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,
στ) για την ένταξη στην παρ.1 του άρθρου 3 έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτική
κατάσταση του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που δεν ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ούτε στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3, καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» εφόσον από βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ή από αναλυτική κατάσταση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.
ζ) για την ένταξη στην παρ.2 του άρθρου 3, έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα και δεν εμπίπτουν στην περ. στ της παρούσας παραγράφου. Ειδικά εφόσον έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023 έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ή 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» και δεν εμπίπτουν στην περ. στ της παρούσας παραγράφου.»
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:
α) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή β) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.
2. Το ύψος της ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση.
3. Κάθε επιχείρηση / μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας ή αγροτική εκμετάλλευση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.»
3. Η παρ.2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 31η Οκτωβρίου 2023.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και τις λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» δύναται να διασταυρώνονται με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό. Για το σκοπό αυτό αποστέλλονται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
α) από την Περιφέρεια αναλυτικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια και βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, το ΑΦΜ και η διεύθυνση δραστηριότητας κάθε επιχείρησης ή
β) από τον ΕΛΓΑ αναλυτικές καταστάσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΛΓΑ και βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται.»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments