Με 25  εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη  πρόσληψης του προσωπικού είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, η δε μισθοδοσία περιλαμβάνεται σε ειδικούς κωδικούς  προϋπολογισμού του Δήμου για το 2022.

Οι ειδικότητες ανά κλάδο και αριθμό είναι οι εξής: