Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΜε απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Ζορμπά οι εργασίες καθαρισμών από ξερόχορτα και...

Με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Ζορμπά οι εργασίες καθαρισμών από ξερόχορτα και απομάκρυνση απορριμμάτων, σε οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτησίας

Με απόφαση του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από ξερόχορτα και  απομάκρυνση απορριμμάτων, από δέκα οικόπεδα αγνώστου ιδιοκτησίας σε όλες της περιοχές της Αίγινας.

Οι ενέργεις καθαρισμού  θα γίνουν άμεσα και περιλαμβάνονται  στο Πρωτογενές Αίτημα και η Έκθεση του Γραφείου Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας, που ενέκρινε  ο Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς.

Το περιεχόμενο της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρει τα ακόλουθα:
Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού βλάστησης και απορριμμάτων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτησίας, για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων του νησιού μας.
Στόχος είναι ο άμεσος καθαρισμός όπου απαιτείται από την μεγάλη αυτοφυή βλάστηση για την αποφυγή πρόκλησης ανθυγιεινής εστίας και ανάπτυξης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας. Σχετικά με την αρχή της αναγκαιότητας και της επικουρικότητας, ο
Δήμος υποχρεούται μεταξύ των δράσεων του να προβαίνει σε καθαρισμούς οικοπέδων αφού προηγουμένως μετά από αιτήματα πολιτών, έχει διενεργηθεί αυτοψία από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου και διαπίστωσης της ανάγκης επίσπευσης της διαδικασίας με
σχετική ενημέρωση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο και όποια διαδικασία απαιτείται για την νόμιμη είσοδο και εκτέλεση εργασιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα αγνώστων στοιχείων ιδιοκτησίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εργολαβική ανάθεση των εργασιών καθαρισμού
βλάστησης, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Θα πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες καθαρισμού από την αυτοφυή βλάστηση και απορριμμάτων των οικοπέδων που θα γίνονται με χορτοκοπτικά μηχανήματα και όπως άλλως είναι απαραίτητο. Η εργολαβική ανάθεση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη. Πρόκειται για επίγειο συνεργείο που θα προβεί σε εργασίες καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης, απαιτούμενης κλάδευσης δέντρων και θάμνων. Οι συγκεκριμένες εργασίες μπορούν να γίνουν από εξειδικευμένους τεχνίτες που γνωρίζουν τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του κλαδέματος, διότι υπερθετικά του λειτουργικού σκοπού που είναι ο καθαρισμός των οικοπέδων, θα πρέπει το αποτέλεσμα της εργασίας να παρουσιάζει και αισθητική βελτίωση των οικοπέδων. Στον ΟΕΥ του Δήμου μας δεν προβλέπεται η ύπαρξη υπηρεσίας πρασίνου και συνεπώς δεν υπηρετούν τεχνίτες πρασίνου. Θα μπορούσε η υπηρεσία του καθαρισμού των οικοπέδων από την αυτοφυή βλάστηση και της κλάδευσης, να ανατεθεί τμηματικά δηλαδή με ανάθεση μόνο της κοπής σε εξειδικευμένους τεχνίτες και συνεργείο του Δήμου να κάνει την αποκομιδή των κλάδων και της κομμένης βλάστησης με φόρτωση σε φορτηγά οχήματα. Αυτό όμως είναι αδύνατο να αναληφθεί και να εκτελεστεί την δεδομένη χρονική στιγμή, παρόλο που η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί σε δύο βάρδιες δεν προλαβαίνει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο να ανταπεξέλθει καθώς τα οχήματά δεν επαρκούν λόγο του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων, που παράγονται.

 

Σχετικά με την αρχή της αποδοτικότητας η αναθέτουσα αρχή εξάντλησε την δυνατότητα εκπλήρωσης της εν θέματι υποχρέωσης με τη χρήση των λιγότερο κατά το δυνατόν πόρων. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών

του Δήμου Αίγινας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση και χωρίς προσκόμματα απόκριση και εκτέλεση εργασίας – παροχή υπηρεσίας κατόπιν της σχετικής εντολής και υποδείξεως των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι επιβλέπουσες υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τον πίνακα
εργασιών ανάλογα με τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα προϊόντα συλλογής θα φορτώνονται με ευθύνη του αναδόχου σε φορτηγό αυτοκίνητο και θα μεταφέρονται και απορρίπτονται στο σταθμό
μεταφόρτωσης του Δήμου μας (Σ.Μ.Α.-θέση Σκοτεινή) με την υπόδειξη της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων και ο καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία και παρουσία υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας. Τα μηχανήματα – οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες

άδειες κυκλοφορίας και γενικά όλα τα στοιχεία όπου απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία. Τα οικόπεδα τα οποία επιβάλλεται να καθαριστούν, καθώς υπάρχει εισαγγελική εντολή αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια:

1) Καθαρισμός οικοπέδου, στην περιοχή Άγιοι Αίγινας, έκτασης 3.105,53τ.μ..
2) Καθαρισμός οικοπέδου, στην πόλη της Αίγινας, έκτασης 41,07τ.μ..
3) Καθαρισμός οικοπέδου, αίτηση Κανελλόπουλος Ιωάννης δύο οικόπεδα, στην περιοχή Βαγίας Αίγινας, έκτασης 7.116,42τ.μ. και 5.172,26τ.μ..
4) Καθαρισμός οικοπέδου, στην περιοχή Λιβάδι Αίγινας, έκτασης 656,29 τ.μ..
5) Καθαρισμός οικοπέδου, στην περιοχή Άγιοι Αίγινας, έκτασης 794,97 τ.μ..
6) Καθαρισμός οικοπέδου, στην περιοχή Βαγία Αίγινας, έκτασης 1.633,80 τ.μ..
7) Καθαρισμός οικοπέδου, στην περιοχή Μεσαγρός Αίγινας, έκτασης 308,00 τ.μ..
8) Καθαρισμός οικοπέδου, περιοχή Πέρδικα Αίγινας, έκτασης 334,00 τ.μ..
9) Καθαρισμός οικοπέδου, περιοχή Μεσαγρός Αίγινας, έκτασης 759,00 τ.μ.
10) Καθαρισμός οικοπέδου, περιοχή Άγιοι Αίγινας, έκτασης 2.187,32 τ.μ.

 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από την ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνει ο Δήμος Αίγινας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και θα βαρύνει τον Κ.Α: 35.6162.01 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Στο παραπάνω κόστος ο ανάδοχος, που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα, που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ. α..

Επιθυμητή ημερομηνία διενέργειας των παραπάνω εργασιών
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα κατόπιν συνεννόησης με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία Χατζίνα.

 

Με την απόφαση 388/2023 που έχει ημερομηνία 1 Αυγούστου 2023, ο δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς:

 

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ. αρ. 9857/17-07-2023 Πρωτογενούς αιτήματος – Τεχνικής Έκθεσης με το οποίο εκδηλώθηκε η ανάγκη του Δήμου να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού βλάστησης και απορριμμάτων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προάσπιση της υγείας των κατοίκων του νησιού μας (ΑΔΑΜ:23REQ013115143).

 

2. Την απευθείας ανάθεση της διενέργειας καθαρισμού βλάστησης και απορριμμάτων οικοπέδων αγνώστου ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τους όρους του υπ. αρ. πρωτ. 9857/17-07-2023 Πρωτογενούς Αιτήματος και περιγράφονται στην υπ. αρ. πρωτ. 10273/27.07.2023 οικονομική και τεχνική προσφορά, έναντι του ποσού των 10.965,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments