Παρατείνονται οι συμβάσεις  Επικουρικού Προσωπικού που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, αλλά και στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Κέντρα Υγείας, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και στα Περιφερειακά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου μέχρι 31-10-2021.
Η παράταση των συμβάσεων γίνεται με απόφαση του  διοικητή της  2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου  Χρήστου Ροϊλού   σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 20 του Ν.4737/2020 (ΦΕΚ.204/τ.Α/22-10-2020) που αναφέρει τα ακόλουθα:
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων των ενεργών την 30ή.9.2020 συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού και πάσης φύσεως λοιπού επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. Παπαγεωργίου”, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για χρονικό διάστημα έως και την 31η.10.2021 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΕΟΦ, διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρατείνονται έως την 31η.10.2021 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).