Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας  στη συνεδρίαση  μέσω τηλέδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 24/11  ενέκρινε ομόφωνα  το πρωτόκολλο που είχε συνταχθεί και υπογραφεί στις 20 Οκτωβρίου 2020 από την αρμόδια επιτροπή, για την οριστική παραλαβή του έργου “Επισκευή και Συντήρηση Οδοποιίας Νήσου Αίγινας”.

Το έργο είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018  και περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση 30 δρόμων στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες. Η χρηματοδότηση έγινε από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1.000.000 ευρώ.
Το έργο αποτελούσε την δεύτερη φάση, καθώς η πρώτη ήταν ύψους 600.000 ευρώ, και περιελάμβανε  την αποξήλωση και επαναδιάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση οδών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων.
Την δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την επίβλεψη κατασκευής του έργου ανέλαβε ο Δήμος Αίγινας επί διοίκησης  Δημήτρη Μούρζη.