Κοινοποιήθηκε η απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας.

Η απόφαση αφορά τον ορισμό Προέδρου, την εκλογή Αντιπροέδρου τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και το χρόνο της θητείας τους.

Ως Τακτικά Μέλη ορίζονται  :
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης
8. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
9. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
10. Στουραΐτου Αγγελική – Ελλάς, Δημότισσα
11. Μουσουλέας Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας “Ο Καποδίστριας”

Ως Αναπληρωματικά Μέλη ορίζονται :
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλός
2. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
4. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
5. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
6. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης
7. Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα, Εκπρόσωπος του “Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού Μουσείου”
Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κ. Κουκούλη Μαρία.
Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. τον κ. Κοντοβράκη Νεκτάριο.
Δ. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2021.

Για την εκλογή του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Γιάννης Ζορμπάς υπέδειξε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας τους εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης-
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
4. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
Από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη Δ.Σ. ανακηρύσσονται οι:

Τακτικά Μέλη:

1. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
2. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
3. Στουραΐτου Αγγελική – Ελλάς, Δημότισσα
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
2. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ..

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται. Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ..
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.

Στη συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Πολιτιστικό Σύλλογο που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.

Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. “Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας”, νομίμως εκπροσωπούμενου.
2. “Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας””, νομίμως εκπροσωπούμενου.

Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο «Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε τρεις (3) ψήφους και ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε δώδεκα (12) ψήφους.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκούλη Μαρία, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Κατά τα ανωτέρω, ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”, νομίμως εκπροσωπούμενου, εκλέγεται ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ της ΚΕΔΑ, καθώς συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.

Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. Πανταβός Ευστράτιος
2. Κοντοβράκης Νεκτάριος
Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο κ. Πανταβός Ευστράτιος έλαβε επτά (7) ψήφους και ο κ. Κοντοβράκης Νεκτάριος έλαβε εννέα (9) ψήφους.

Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Κουκούλη και ο Δημοτικός Σύμβουλος  Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Ως εκ τούτου, για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο Νεκτάριος Κοντοβράκης , ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους ανάμεσα στα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.