Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας.

Η μεταβολή του Κανονισμού αφορά το σημείο υποβολής ενστάσεων επί βεβαιωμένων προστίμων που θα ξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και  τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει :

Στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄: “Υποχρεώσεις κατοίκων” και στο τέλος του Κεφαλαίου Δ΄: “Διατάξεις για την καθαριότητα εξωτερικών χώρων”, προσθέτεται η ακόλουθη παράγραφος:

Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις επί των προστίμων που αφορούν βεβαιωμένες παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.
Ένσταση μπορεί να υποβάλλει ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε  ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων
Εγκρίνεται τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων των παραβάσεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία θα αποτελείται από τους:

1. τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
2. τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.
3. τον Επόπτη καθαριότητας του Δήμου ή τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη επόπτη καθαριότητας.

Και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής.

Η απόφαση  ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 9 υπέρ και 1 κατά. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση.