Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω κορωνοϊού, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (της 28/12/20  Αριθ. 155/2020) που ελήφθει ομόφωνα και  όπως δημοσιεύθηκε αφορά την απαλλαγή των επιχειρήσεων, που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού.  Η απαλλαγή αφορά το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, και το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για  όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας τους.

Η ομόφωνη απόφαση αναφέρει:

Ι. Απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), οι επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου εντός δύο (2) μηνών από την άρση αναστολής λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

ΙΙ. Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-’58 (ΦΕΚ Α΄ 171) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.

Η απαλλαγή γίνεται αυτεπάγγελτα από το τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

ΙΙΙ. Την μείωση του μηνιαίου μισθώματος κατά 40% στις πληττόμενες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, και για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί. (Η υπ’ αριθμ. 125/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧ8ΞΩ68-ΧΛΠ) παύει να ισχύει ως προς το ποσοστό απαλλαγής του μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020). Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στο τμήμα δημοτικών προσόδων του Δήμου σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.
IV. Την αναστολή υποχρέωσης των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & του τέλους παρεπιδημούντων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης ισχύει αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Οι υπόχρεοι θα μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση σε μεταγενέστερο χρόνο, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών αφότου επιτραπεί η λειτουργία των επιχειρήσεών τους, με αναδρομική ισχύ και με τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων για τη μη έγκαιρη υποβολή.
V. Την αναστολή της καταβολής μισθωμάτων από την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα παραμένουν τα σχολεία κλειστά.
VI. Την αναστολή καταβολής τροφείων από τους γονείς των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αρχής γενομένης από τις 07 Νοεμβρίου 2020 μέχρι την επαναλειτουργία του Σταθμού.

VII. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσεων υφιστάμενης κατά την 07η Νοεμβρίου 2020 ρύθμισης οφειλών στον Δήμο, η ρύθμιση δεν χάνεται και παραμένει ενεργή έως την έως την άρση των περιοριστικών μέτρων.

VIII. Οι ανεξόφλητες οφειλές προς τον Δήμο που θα πληρωθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την άρση των περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξόφλητων δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το χρονικό διάστημα από τις 07 Νοεμβρίου 2020 έως την άρση των περιοριστικών μέτρων. Δεν απαλλάσσονται όμως των προσαυξήσεων για το χρονικό διάστημα έως τις 07 Νοεμβρίου 2020. IX. Αναστέλλονται οι διακοπές υδροδότησης ενεργών παροχών ύδρευσης λόγω εκπρόθεσμων οφειλών, από τη λήψη της παρούσης έως την άρση των περιοριστικών μέτρων.