Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΤΙΚΑΔήμος Αίγινας : Δύο νέα απορριμματοφόρα με συμπιεστή προμηθεύεται ο Δήμος

Δήμος Αίγινας : Δύο νέα απορριμματοφόρα με συμπιεστή προμηθεύεται ο Δήμος

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προμηθευτεί δύο νέα απορριμματοφόρα με συμπιεστή χωρητικότητας 16 m3 , σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση ελήφθει στη συνεδρίαση τις 9ης Μαΐου 2023 όπως εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και το Πρακτικό ΙΙΙ και σύμφωνα με την υπ.αρ. 16/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Τα απορριμματοφόρα  είναι καινούργια,  θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για λειτουργία,  ενώ στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη, από την οριστική παραλαβή των οχημάτων, του προσωπικού του Δήμου από τον προμηθευτή.

Η δημοπράτηση της προμήθειας πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος έγινε μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού ήταν στις 6/12/2022 και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 9/1/2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2.γ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4782 /2021 η απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Το κόστος για την προμήθειας ανέρχεται στα 435.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του διαγωνισμού, το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή  των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων.

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 7,2tn ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος).

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Recent Comments