Ένα έργο επιτακτικής ανάγκης γίνεται πράξη. Σύντομα ο Δήμος Αίγινας θα αποκτήσει δικό του “Πρασινο Σημείο” στον χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Σκοτεινή, όπως αυτό αποφασίστηκε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αφορά την : “Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ04 “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων” του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής κ. Γιάννη Ζορμπά ανέφερε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την Πρόσκληση Πρόσκληση ΑΤ04 (Αρ. Πρωτ. 18214/29-9-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, καλεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και διαδικασία άμεσης αξιολόγησης.

Στοχεύοντας στην υποβολή πρότασης από τον Δήμο Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και με την τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία Mediascape ΕΠΕ -στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Αίγινας- συνέταξε: την με αριθμό 108/2021 μελέτη με τίτλο «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Βασικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αίγινας, στη θέση Σκοτεινή – Παγώνι” και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00€

Με βάση την  μελέτη, προτείνεται να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” η Πράξη με τίτλο: ” Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Βασικό Πράσινο Σημείο Δήμου Αίγινας”. Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών για την αναδιαμόρφωση, αποκατάσταση και ολοκλήρωση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου στην θέση Σκοτεινή – Παγώνι και η δημιουργία Βασικού Πράσινου Σημείου με σκοπό την σωστή λειτουργία και την συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης του Δήμου Αίγινας στην ως άνω Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, ο Δήμος Αίγινας θα υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω ο κ. πρόεδρος εισηγήθηκε :

  • την έγκριση της με αριθμό 108/2021 μελέτης με τίτλο “Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Βασικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αίγινας, στη θέση Σκοτεινή – Παγώνι” και συνολικό προϋπολογισμό 1.230.000,00€
  • την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Πρόσκληση ΑΤ04 (Αρ. Πρωτ. 18214/29-9-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας σε αυτήν
  • την έγκριση της υποβολής στην ως άνω Πρόσκλησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Βασικό Πράσινο Σημείο Δήμου Αίγινας», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας
  • την έγκριση των εγγράφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
  • την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί επτά παρισταμένων μελών.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 1.230.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τι είναι όμως το “Πράσινο Σημείο” και ποιά τα οφέλη του;

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε.), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων.

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

     – Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

     – Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.

     – Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.

     – Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

 

Πρακτικά…για το νησί…θα σταματήσει η αθλιότητα του να βλέπουμε  πεταμένα στους δρόμους και στα δάση του νησιού ογκώδη, τοξικά, εύφλεκτά και επικίνδυνα αντικείμενα (οικοσκευή, στρώματα, λάστιχα αυτοκινήτων, μπαταρίες, σίδερα,χρώματα, καλώδια κ.α.). Εφόσον θα υπάρχει πλέον ο χώρος εναπόθεσης, ο κάθε πολίτης θα έχει την υποχρέωση της συμμόρφωσης.