Κατόπιν απόφασης σε χθεσινή  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αποφασίστηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού για την περίοδο 2022/25.

Το σπεπτικό της απόφασης αναφέρει :

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας οι θέσεις που είναι κενές προς κάλυψη είναι οι ακόλουθες:

Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κλάδος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ
Δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία  θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Ο προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για τα έτη 2022 – 2025 αφορά τις κάτωθι κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:

Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Β. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΔΕ
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Το Δ.Σ. ενέκρινε την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για τα έτη 2022 – 2025 για τις κάτωθι κενές οργανικές θέσεις λόγω υπηρεσιακών αναγκών:
Α. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μία θέση Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

Β. Κλάδος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΔΕ
Μία θέση ΔΕ Δομικών
Μία θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Οι παραπάνω προβλεπόμενες θέσεις, αφορούν μόνιμο προσωπικό όπως αυτές προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα καλυφθούν με ιδίους πόρους καθώς θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στους Προϋπολογισμούς ετών 2022-2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6011 με ετήσιο ποσό δαπάνης 33.696,00€, ΚΑ 10-6051.001. με ετήσιο ποσό δαπάνης 7.120 ευρώ.

Το αίτημα του ετήσιου προγραμματισμού θα υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού του Δήμου Αίγινας ως εποπτεύων φορέας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”’ προκειμένου να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.